Indhold

Colourbox

Sundhed og ældre

Netop nu er der en række overordnede styringsmæssige udfordringer på sundheds- og ældreområdet. Det gælder fx sammenhængen mellem opgavevaretagelsen på hjemmepleje- og plejehjemsområdet, den stigende medfinansiering til især ældre borgere, der indlægges kortvarigt, samt hvordan en styrket rehabiliteringsindsats kan implementeres.

I KLK har vi gennemført analyser af ældre- og sundhedsområdet i en lang række kommuner i de senere år, og vi sikrer, at den viden, der er indsamlet fra disse analyser, bringes konstruktivt og relevant i spil i nye konsulentopgaver.

Det gælder fx analyser af plejeboligkapaciteten i de enkelte kommuner, konkrete og aktuelle niveauer for timepriser på fritvalgsområdet, økonomiske styringsmodeller og erfaringer med formulering og implementering af ændringer i serviceniveau og serviceadgang.

Netop nu er der en række overordnede styringsmæssige udfordringer på ældreområdet. Det gælder for det første sammenhængen mellem opgavevaretagelsen på hjemmepleje- og plejehjemsområdet (serviceloven) og den stigende medfinansiering (sundhedsloven) til især ældre borgere, der indlægges kortvarigt. For det andet er der i stort set alle kommuner netop nu fokus på, hvordan en styrket rehabiliteringsindsats (kendt som hverdagstræning) kan implementeres med henblik på kvalitetsudvikling og en bedre og mere offensiv udnyttelse af ressourcerne.

Samtidig stiller nye udfordringer på sundhedsområdet bl.a. krav til sundhedspolitiken, organiseringen af indsatsen, medarbejdernes kompetencer og ikke mindst økonomistyringen. Udfordringen er at skabe en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale enheder til gavn for den enkelte borger.

Der opleves et generelt efterspørgselspres og en konkret substituering mellem kommunale og regionale sundhedstilbud. Kommunerne skal både arbejde med kvalitetssikring, dokumentation, utilsigtede hændelser m.m. på sundhedsområdet. Dette er ikke bare en organisatorisk udfordring, men også en kulturel og forståelsesmæssig udfordring.

KLK tilbyder:

 • Kapacitetsanalyser på plejeboligområdet - Vi har udviklet en model for beregning af plejeboligkapacitet,
  der udover udviklingen i antallet af ældre også inkluderer ændringer i middellevealder,
  udviklingen i antal raske leveår og sundhedstilstanden
 • Økonomiske analyser - Få fx en analyse med fokus på benchmark, styringsmodeller, incitamentsstrukturer
  og muligheder for at opnå et økonomisk råderum
 • Organisatoriske analyser - Få en analyse med fokus på styrker og svagheder i den brede
  styringspraksis, om ledelsesstrukturen eller om sammenhængen
  mellem de forskellige opgaveområder på ældre-, voksen- og sundhedsområdet
 • 360 graders gennemgang af sundhedsvæsenet - Få en gennemgang af hele eller dele af det kommunale sundhedsvæsen - fx en gennemgang af træningsområdet eller hjemmeplejen. Er kommunen på højde med best practice, eller er der forbedringspotentiale?
 • Screening - Vi har udviklet et screeningsværktøj, der viser hvordan kommuner
  arbejder med arbejdstidsplanlægning ift. rammerne af den nye
  aftale for det døgndækkede område.




KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321