Indhold

Styrkelse af den faglige ledelse af læringsmiljøer

Kvaliteten af læringsmiljøer er en afgørende faktor for, hvorledes børn udvikler deres faglige- og personlige- kompetencer. Derfor er et stærkt fokus på at opbygge inkluderende og differentierede læringsmiljøer, der fremmer alle elevers læring og fastholder deres læringslyst og motivation, centralt. Dette kræver et stærkt ledelsesdrevet fokus og en ledelsesadfærd, der i forhold til børnene, forældrene og de fagprofessionelle fremhæver børnens læringspotentiale og udviklingsmuligheder som omdrejningspunkt for dagtilbuddenes og skolens organisering og aktivitet.

For at løfte kvaliteten i dagtilbud og skolen kræver det, at ledelsen sætter et øget fokus på udvikling af læringsmiljøerne. De fagprofessionelle lærere og pædagoger skal støttes af ledelsen i at sætte læringsmål for deres undervisning og pædagogik og vurdere børnenes læring. I relation hertil skal ledelsen være tydelig omkring forventninger, prioriteringer og konkrete tiltag i forhold til udviklingen af læringsmiljøerne.

Nøgleordene er at få skabt en stærk læringskultur på skolen og i dagtilbud med få og klare mål samt høje forventninger til både det pædagogiske personale og børnene.

Ledelsen skal derfor rykke helt tæt på læringssituationen og involvere sig i udviklingen af hverdagens indhold, metoder og praksis samt fremme pædagogerne og lærernes brug af evalueringer i forhold til det enkelte barn og grupper af børn, da det forstærker læringskulturen og undervisningspraksis.

KLK tilbyder at hjælpe med at styrke den faglige ledelse med henblik på at højne de kommunale resultater.

KLK kan bl.a. tilbyde:

  • Modeller til udvikling af fælles faglig dialog om undervisningen og læringsmiljøer
  • At analysere praksis med henblik på anbefalinger til ændringer i den pædagogiske praksis for at højne fagligheden for det enkelte barn
  • Udvikling af konkrete redskaber til brug for en feedbackkultur fra ledelsen til det fagprofessionelle personale
  • At styrke brugen af nationale og kommunale test, som redskab til at højne fagligheden
  • Udviklingsforløb for ledergruppen med fokus på ledelse af de pædagogiske processer i lyset af folkeskolereformen
  • Sparring for den enkelte leder i forhold til udvikling af pædagogisk praksis på egen skole/institution
  • Udarbejde tilfredshedsundersøgelser som en undersøgelse af, hvor tilfredse brugerne er med de serviceydelser, kommunen leverer
  • Styringsanalyser. Styring er at skabe sammenhæng mellem de politiske mål, økonomien og organiseringen inden for området. Vi arbejder med at tage temperaturen på styringen på området gennem analyser af fx budgetlægning, målstyring og de organisatoriske rammer, herunder ledelse og ansvar
  • Nøgletalsanalyser, der benchmarker kommunens udgifter med udgifterne i sammenlignelige kommuner.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321