Indhold

Benchmarking af administrationen

I KLK har vi en model til benchmark, der via fem trin kan hjælpe jer med at identificere, hvor I har de største potentialer i forhold til at effektivisere de administrative opgaver inden for økonomistyring og personaleadministration. 

Resultatet vil bl.a. vise, hvilke konkrete forslag fra det fælleskommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram og KLK's effektiviserings- og gevinstrealiseringsnetværk I kan brug til at realisere potentialerne på løn- og regnskabsområdet.

Hvad måles der på?

Benchmarkmodellen adskiller sig fra andre modeller ved, at den både måler på, hvor mange ressourcer der går til at løse en given opgaven, samt hvordan opgaven er organiseret, og hvordan den er digitalt understøttet.

Dermed måler modellen på flere dimensioner af opgaveløsningen. Det gør det muligt at identificere præcist, hvor kommunen har et potentiale i forhold til forbedringer, og om potentialet skal nås gennem en ændret organisering, ændret digitalisering eller en kombination af de to.

Modellen og vores viden om kommunal organisering og digitalisering gør det samtidig muligt at opstille en handleplan, som understøtter, at forandringer tages i den rækkefølge, der skaber den største økonomiske og kvalitative effekt på administrationen.

Hvordan måles der?

 • Administrationens organisering på 140 processer på økonomisk administration og 160 processer på personaleadministration
 • Centraliseringsgraden i kommunen - på hvilke organisatoriske niveauer løses de administrative opgaver?
 • Digitaliseringsgrad - der måles på to dimensioner 1) i hvilken grad er løsningen af de administrative opgaver understøtter digitalt, og 2) i hvilket omfang er flowet i opgaveløsningen understøttet digitalt
 • Ressourceforbrug - hvor mange årsværk bruges der på de forskellige opgaver?

Hvilket output får kommunen fra modellen?

 • Billede af kommunens administrative organisering
 • Billede af kommunens administrative digitalisering
 • Billede af kommunens administrative ressourceforbrug
 • Identifikation af, hvor kommunen har en mindre centraliseringsgrad end andre kommuner
 • Identifikation af, hvor kommunen har en mindre digitaliseringsgrad end andre kommuner (der bruger samme økonomi- og lønsystem)
 • Identifikation af, hvilke opgaver som kommunen bruger flere ressourcer på sammenlignet med andre kommuner.

Benchmark kobles med:

 • 10 specifikke forslag fra KLK's effektiviserings- og gevinstrealiseringsnetværk til forbedring af den administrative effektivitet
 • 16 specifikke forslag fra det fælleskommunale moderniserings- og effektviseringsprogram for løn og regnskab.

Det gør det muligt at identificere, hvilke meget konkrete tiltag på henholdsvis ændret organisering og styring samt ændret digitalisering, der kan øge den administrative effektivitet og dermed frigøre ressourcer.

Hvad der de 5 trin?

 1. Kommunen modtager en oversigt over de henholdsvis 140 aktiviteter inden for økonomistyring (inkl. bogholderi) og de 160 aktiviteter inden for personaleadministration (inkl. lønadministration). Oversigten udfyldes af kommunen
 2. KLK modtager oversigten fra kommunen og opgør kommunens centraliseringsgrad, digitaliseringsgrad (på henholdsvis løsning og flow) og holder dette op mod kommunens ressourceforbrug på opgaverne
 3. KLK leverer et administrativt billede af kommunen, hvor kommunen kan se, hvor der er særlige potentialer i forhold til at ændre ved henholdsvis organiseringen af opgaver og digitaliseringen af opgaveløsningen og processerne
 4. KLK og kommunen drøfter det administrative billede igennem og identificerer, hvilke af de 26 forslag til en mere effektiv opgavevaretagelse der særligt passer til kommunen
 5. KLK leverer et forslag til handleplan med beskrivelse af, hvordan de udvalgte forslag kan implementeres.

Kommunen kan herefter selv eller med hjælp fra KLK implementere forbedringerne og realisere gevinsterne.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321