Indhold

Sammenhæng mellem faglig praksis og økonomisk styring

Styringen af økonomien på fagområderne hænger tæt sammen med den faglige praksis og det faktiske serviceniveau. Det er i høj grad den faglige praksis, der udøves af de professionelle på de enkelte områder, som bestemmer udgiftsniveau og serviceniveau.

På det specialiserede socialområde og på børne-familieområdet gælder det fx, at ensartet faglig praksis blandt de ansatte i myndighedsfunktion er helt afgørende for kommunens mulighed for at styre udgifterne på området. Samtidig har den daglige faglige praksis i de udførende enheder stor indflydelse på det oplevede serviceniveau for de borgere, der er visiteret til de enkelte tilbud. Derudover har den faglige praksis blandt udførerenheder stor betydning for, om de mål, der sættes for borgerne, rent faktisk bliver opfyldt.

Det samme gør sig gældende på ældreområdet. Og på folkeskoleområdet har den faglige praksis hos PPR og på skolerne stor betydning for muligheden for en mere inkluderende skole.

Gennem de sidste fem år har KLK gennemført en lang række analyser af den faglige praksis på de store serviceområder. Dette har mundet ud i ændret praksis i forhold til myndighedsbehandling, daglig arbejdstilrettelæggelse samt overordnet organisering af den faglige indsats.

KLK tilbyder bl.a.:

  • Med KLK får I udviklet og systematiseret sammenhængen mellem den faglige praksis og den økonomiske styring
  • I får ændret arbejdsgange og optimeret arbejdstilrettelæggelsen af det faglige arbejde i de udførende enheder som fx institutioner på socialområdet eller hjemmesygeplejen
  • I får også en ny organisering af den faglige indsats, så den støtter kommunes visioner og målsætninger på de store serviceområder.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321