Indhold

Colourbox

Ledelsesudvikling

Klog og kompetent ledelse er en forudsætning for at lykkes med velfærdsudviklingen i kommunerne. Ledelseskommissionen har revitaliseret en dialog om offentlig ledelse, og reformer sætter fokus på nye løsninger af kerneopgaven samtidig med fortsat stramme økonomiske rammer. Ansvar og opgaver er i løbende forandring, og der er derfor mange forventninger til ledere, chefer og direktører.

KLK kan bistå med konsulentydelser målrettet topledelse, chef- og ledergrupper. Vi trækker på den viden, der er om administrativ og politisk ledelse i KL. Vi inddrager KLK´s egne analytiske og forvaltningsfaglige kompetencer, og vi har et tæt samspil mellem rekruttering af ledere/chefer og ledelsesudvikling, så synergieffekter kan komme i spil. Hertil kommer en stor erfaring fra Væksthus for ledelse, som vi er en aktiv del af. Vi arbejder derfor på baggrund af et tæt kendskab til de kommunale lederes maskinrum.

Læs mere om KLK's ledelsesteam her.

Ekempler på ydelser:

Direktions, chef- og ledergruppeforløb – Ønsker du at styrke dit personlige lederskab eller samarbejdet i direktion eller andre lederfora? Præsterer I som ønsket? Har I brug for at udvikle jeres ledelsesgrundlag? Eller skal strategier og værdier ud og leve i jeres organisation. Vi tilbyder individuel og gruppebaseret coaching/sparring og rådgivning, team- og gruppeudvikling, ny viden samt facilitering af processer, forandringsledelse og dialoger i jeres organisation. Vi arbejder også med direktions- og ledergruppeevaluering, som kan være et af jeres stærkeste udviklingsredskaber.

LedelseskommissionenLedelseskommissionen afsluttede sit arbejde med en række anbefalinger. De skal oversættes og tilpasses til den kommunale praksis. KLK kan bistå med dette arbejde. Vi har en række ydelser, der følger op på anbefalingerne, fx i relation til ledelsesspændet og udvikling af drift og faglig ledelse. Vi kan også gennemføre et mere generelt fremadrettet eftersyn af jeres ledelse med udgangspunkt i jeres egne prioriteringer af anbefalingerne.

Samskabelse og den tværgående ledelse - Samspillet mellem civilsamfund, erhvervsliv og den kommunale sektor får stadig større opmærksomhed. Betydningen af at skabe løsninger for borgerne på tværs af forvaltningsenheder er i stærk udvikling. Vi kan bidrage med viden, procesarbejde og konkrete eksempler i forhold til udvikling af strategi, alliancer, lederskabet og samskabelse på tværs af faggrænser, sektorer mv.

Organisationsudvikling og kompetenceanalyser – Er organisationen indrettet effektivt, og er de rette kompetencer tilstede? Har I den ønskede balance mellem ledelse og styring? Er den faglige ledelse synlig? Fungerer jeres ledelsespipeline? Vi kan sammen med jer styrke ledelseskæden og rådgive, facilitere og gennemføre analyser med fokus på organisation, kultur og kompetencer, ligesom vi fx arbejder med de aspekter af ledelse og styring, som Ny Syntese aktuelt sætter fokus på.

Du kan se mere om de enkelte ydelser i menuen til venstre.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321