Indhold

Veje til økonomisk råderum

Velfærdsproduktionen og den offentlige sektors økonomi befinder sig i et krydspres mellem strukturelle og demografiske forandringer samt forventninger om stigende kvalitet i velfærden.

For chefer og økonomiske medarbejdere i alle forvaltninger er dette et vilkår, der medfører et behov for, at der hele tiden skabes råderum ved at omstille den eksisterende drift.

Hvilke opgaver skal i spil til økonomisk analyse, og hvilke procedurer skal der arbejdes efter i budgetlægningen?

KLK arbejder med at understøtte kommunernes arbejde med at skabe råderum i økonomien.

Det kan ske gennem en samlet analyse af hele kommunens økonomi eller gennem specifikke analyser af et område.

Læs mere om budgetprocesser i kommunerne, KLKs analyseværktøjer og KLKs rådgivnings- og kursusforløb neden for eller på  links i højre side.

Analyser, der kan føre til et øgede økonomisk råderum:

  • Spildanalyser, hvor man kigger efter, om der er overproduktion, ventetid og fejlhåndtering.
  • Strukturanalyser, hvor man undersøger, om ændringer i eksempelvis skolestruktur, dagsinstitutionsstruktur, administrativ struktur eller ledelsesstruktur kan reducere omkostningerne.
  • Proces-/arbejdsgangsanalyse om, hvor effektivt kommunen har tilrettelagt processerne omkring sagsbehandling i forbindelse med visitation, job- og aktiveringstilbud, byggesager mm.
  • Omkostningsanalyser, hvor man kigger på størrelsen af lønningerne, timeløn, eksterne omkostninger, takster og omkostningsmix.
  • Planlægningsanalyser, hvor man undersøger, hvordan man anvender den tid, der er til rådighed – eksempelvis lærernes tidsforbrug, ATA-tid m.v.
  • Budgettildelingsanalyser, hvor man undersøger de budgetmodeller og de tildelingsparametre, man anvender, og om de parametre, der er i modellerne, giver incitamenter til effektiv udnyttelse af de tildelte ressourcer.
  • Tildelingspraksis, hvor man undersøger, hvordan der visiteres til hjemmehjælp, sociale tilbud, sociale ydelser, specialundervisning eller anden støtte.
  • Serviceniveauanalyser, hvor man kigger på, hvilket serviceniveau der tilbydes på velfærdsområderne eller i administration - herunder om niveauet er i overensstemmelse med det, der politisk er vedtaget, og om niveauet er væsentligt anderledes end i andre kommuner
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321